אגודה ישראלית לאפילפסיה

facebooklink facebooklink donate

אפילפסיה ונהיגה

עד לפני כ- 30 שנה, נאסר על אנשים עם אפילפסיה לנהוג בכלי רכב ממונע בארצות רבות בעולם. כיום, לא ניתן עוד לשלול זכות זו מאדם מבלי לבדוק ראשית את הנושא על כל היבטיו.
הליגה הבין-לאומית למניעת אפילפסיה מינתה ועדה מיוחדת שעוסקת בנושא זה. ועדה זו עוסקת בחוקי ונהלי רישוי הקשורים לנהיגה של אדם עם אפילפסיה ברכב ממונע מתוך רצון למסד קוים מנחים וקריטריונים אוניברסליים בעלי תוקף בכל העולם.

מסקירת מחקרים בספרות העולמית עולה, כי מספר תאונות הדרכים של אנשים עם אפילפסיה הוא מהנמוכים בעולם, הן בהשוואה לחולים במחלות אחרות והן בהשוואה לאנשים שאינם חולים כלל. אין זה אומר עדיין שתאונות שנגרמו על ידי אדם עם אפילפסיה התרחשו בהכרח בעקבות התקף, אך ניתן לשער כי התקף בשעת נהיגה יוביל לתאונה.
הוראות הנהיגה לאנשים עם אפילפסיה בארץ נקבעו על ידי המכון לבטיחות בדרכים של משרד הבריאות. הוראות נהיגה אלו מתייחסות לצורותיה השונות של אפילפסיה ולאופן בו הן עשויות להשפיע על כושר שליטתו של הנהג ברכב.

ההוראות הן:

 • נהיגה ברכב ציבורי (מונית) מותרת לאנשים עם אפילפסיה, במידה והם מאוזנים (עם טיפול תרפותי וללא התקפים) למעלה מעשר שנים. אם ללא טיפול, לפחות חמש שנים מתוך העשר ובהתניה של הערכה נוירולוגית מקיפה. במידה והיה התקף בודד ולא אובחנה אפילפסיה, תקופת ההמתנה תהיה לפחות שנה. 
 • נהיגה ברכב ציבורי מסוג אוטובוס אינה מותרת.
 • נהיגה ברכב פרטי, אם חלפה שנה ללא התקפים מסוג כלשהו והאדם נמצא תחת השגחה רפואית ותרשים E.E.G תקין, ההמלצה של המכון לבטיחות בדרכים בדרך כלל תהייה חיובית.במקרים אלה, בהתאם למסמכים הרפואיים, המכון מזמןלעיתים את המועמד לנהיגה (אם מדובר באדם שעדיין לא קיבל רשיון נהיגה) או את בעלרשיון הנהיגה לבדיקות ומגיע להחלטה לאחר עיון במסמכים. ההמלצה מותנית במעקב שוטףאשר מתרחש בתחילה פעם בשנה, ואחר-כך פעם בשנתיים. המעקב יכלול מכתב מעודכן מהרופאהמטפל, והצהרה בפני עורך-דין או רשם בית-משפט על תדירות ההתקפים, הטיפול התרופתיועוד…
 • במידה והיה התקף חד פעמי ולא חוזר אשר לא אובחן כאפילפסיה, תקופת ההמתנה תהיה שישה חודשים בלבד בתנאי שהברור הרפואי תקין. לאחר תקופה זו ניתן להגיש מסמכים המצביאים על מצב בריאותי תקין והוועדה בד"כ תמליץ על השבת הרשיון.
 • חולים שחווים התקפים מתוך שינה או בזמן התעוררות, לאחר 36 חודשים בהם אלו ההתקפים היחידים שהיו, יוכלו לקבל המלצה לקבלת רשיון (אך לא לרכב ציבורי).
 • אם התרחש התקף לאחר שהונפק הרישיון יש לדווח על כך למשרד הרישוי. זאת כשם שכל אזרח מחויב לדווח על שינוי בולט במצב בריאותו. על חובת הדיווח קראו כאן
  דיווח עשוי להביא לשלילת הרשיון באופן זמני. אחרי חצי שנה-שנה ללא התקפים תיערך ועדה רפואית חוזרת שתקבע אם הנהג רשאי לקבל את רישיונו.
 • יחד עם זאת, אנו מציעים בפירוש: גם אם יש וודאות ברורה שרשיונכם יישלל, חובתכם כאזרחים שומרי חוק לדווח על חזרת ההתקפים.

המסמכים הדרושים להשבת או קבלת רשיון נהיגה:

 • דיווח מנוירולוג
 • תוצאות בדיקת EEG בערנות, שינה ותוך גירוי אורי.
 • תוצאות בדיקת הדמיה ב MRI
 • מה הטיפול התרופתי שהפונה מקבל ורמתו בדם.

מתוך פקודת התעבורה, תשכ"א (1961):

חובת הדיווח על מצב רפואי מוטלת מכוח סעיף 12 ב לפקודת התעבורה, תשכ"א (1961.(

(12 ב. דיווח על מחלות מסויימות של נוהגי רכב (תיקון: תש"ם, תשמ"ה

(א) רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות להלן בסעיף זה – הרשות הרפואית

(ב) הרשות הרפואית רשאית להשתמש בידיעות על מחלה כאמור בסעיף קטן (א) המצויות במשרד הבריאות או במערכת הבטחון על שלוחותיה, וכל הוראה שבדין האוסרת מסירת ידיעה כאמור לא תחול על מסירת ידיעה לפי הוראות סעיף זה.

(ג) קיבלה הרשות הרפואית דיווח כאמור בסעיף קטן (א) או מידע כאמור בסעיף קטן (ב), תודיע לרשות הרישוי המלצתה לענין מתן רשיון נהיגה, התלייתו או ביטולו.

(ד) מידע שהגיע לאדם מכוח סעיף זה, לא ימסרנו אלא למי שהוסמך לכך על פי דין או לפי רשות מאת בית המשפט או בתשובה על שאלה שהציג לו מי שהוסמך לערוך  חקירות על ביצוע עבירות.

(ה) העובר על הוראות סעיף קטן (א) – ייאשם בעבירה.

(12ג. (פג תוקפו ביום 26.7.92

13. סמכות להסדיר רישוי נהגים

שר התחבורה יקבע בתקנות הוראות המסדירות מתן רשיון נהיגה, חידושו, צורתו,  תנאיו ותקופת תקפו.

סעיפים 55-51 של פקודת התעבורה המייחסים לפסילה מטעמי כושר:

51.פסילה מטעמי כושר

רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, לפסול אדם המחזיק ברשיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסויימת, או עד למילוי תנאים שייקבעו בהחלטה, אם היא משוכנעת שבעל  הרשיון אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי.

(52. התליית רשיון מטעמי בטיחות (תיקון: תשכ"ה

(א) היתה רשות הרישוי סבורה כי בדרך נהיגתו של אדם יש משום סכנה לבטיחות התנועה רשאית היא לצוות על התליית רשיון הנהיגה שלו עד שיעבור בחינות ובדיקות רפואיות שתקבע ויימצא מתאים לנהוג רכב, ובלבד שהרשות תזמינו לבחינות ולבדיקות רפואיות ששה שבועות מיום שהחליטה על התליית רשיונו.

(ב) בעל רשיון שהוחלט עליו לפי סעיף זה רשאי, כתום שלושה חדשים מיום החלטת הרשות על התליית רשיונו, לערער תוך עשרה ימים על המשכת ההתלייה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור מגוריו הוא יושב ובית המשפט רשאי לאשר את המשכת ההתלייה, עד לגמר הבחינות והבדיקות הרפואיות, לתקופה מסויימת או עד למילוי תנאים  שיקבע, או לשנות את ההחלטה או לבטלה.

(52  א. מבחן חוזר (תיקון: תשנ"ח

(א) היה לרשות הרישוי יסוד סביר להניח, כי יש ראיות לכאורה, שקיבל אדם רשיון נהיגה שלא כדין, רשאית הרשות, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, להזמינו למבחן נהיגה חוזר, ובלבד שטרם חלפו 18 חודשים מיום שקיבל רשיון נהיגה.

(ב) נכשל בעל רשיון נהיגה כאמור בסעיף קטן (א), במבחן הנהיגה החוזר או שלא התייצב למבחן החוזר, רשאית רשות הרישוי לשלול את רשיון הנהיגה שלו עד שיעמוד  בהצלחה במבחן נהיגה.

53. התניית תנאים מטעמי כושר

רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, להתנות תנאים ברשיון נהיגה, אם היא סבורה שיש צורך בהם מחמת כושר נהיגה לקוי של בעל הרשיון.

54. חיוב בהדרכה

רשות הרישוי רשאית, בהוראה בכתב, לחייב בעל רשיון נהיגה לקבל מטעמה הדרכה  בנהיגה.

(55. זכות ערעור על החלטה לפי הסעיפים 51-54 (תיקון: תשנ"א

(א) בעל רשיון שהוחלט עליו לפי הסעיפים 51-54 רשאי, תוך 10 ימים מיום שהודיעו לו על ההחלטה, לערער לפני בית המשפט המחוזי שבאזור מגוריו הוא יושב, ובית  המשפט רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א) ערעור על החלטה של רשות הרישוי לפי סעיף 51, שניתנה מטעמים של כשירות רפואית לאחר שניתנה החלטה של ועדת ערר רפואית כאמור  בסעיף 55א(ב), יהיה בשאלות משפטיות בלבד.

(ב) הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה, אולם אם לא ניתן פסק-דין בערעור תוך 90 יום מיום ההחלטה ולא הורה בית המשפט הוראה אחרת, יופסק ביצועה עד שיינתן  פסק-דין בערעור.

(ג) אין ערעור על צו או על פסק-דין של בית משפט מחוזי שניתן לפי סעיף זה

(ד) שר המשפטים יקבע את סדרי הדין, בערעור על פי סעיף זה.

55א. ערר וערעור לענין אישור רפואי לנהיגה (תיקון: תשמ"א)

(א) רשות הרישוי תמנה בהודעה ברשומות רופאים מוסמכים לענין מתן אישור רפואי  לנהיגה.

(ב) מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת רופא מוסמך רשאי לערור, תוך זמן שייקבע בתקנות, לפני ועדת ערר רפואית של שלושה רופאים מתוך רשימה שאישר שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות.

(ג) המותב והיושב ראש של כל ועדת ערר רפואית ייקבעו בדרך שתיקבע בתקנות.

(ד) לא יוגש ערעור לפי סעיף 55 על החלטת רשות הרישוי לפי סעיף 51 שניתנה מטעמים של כשירות רפואית אלא לאחר שניתנה החלטה של ועדת ערר רפואית בערר על החלטת הרופא המוסמך, ולענין זה יימנה הזמן להגשת הערעור מיום שהודיעו לבעל  הרשיון את ההחלטה של ועדת הערר הרפואית

תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה), תש"ם (1980)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה, וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז – 1957, אני מתקין תקנות אלה:

הגשת הערעור וסימונו
(א) ערעור על החלטת רשות הרישוי לפי סעיפים 51 עד 54 לפקודת התעבורה, יוגש בכתב למשרד הרישום של בית המשפט המחוזי שבאזור מגוריו של המערער.
(
ב) משהוגש כתב הערעור יסומן תאריך ההגשה בגוף הכתב.
כתב ערעור
(א) כתב הערעור יוגש בחמישה עותקים, ייחתם בידי המערער או בא כוחו, ויפורטו בו – (1) שמו ומענו של המערער; (2) שמו של המשיב;
(3)
שם הרשות שעל החלטתה מערערים;
(4)
יום מתן ההחלטה, ואם ניתנה בפני המערער או בא-כוחו או לא;
(5)
המועד שהומצא למערער העתק ההחלטה, אם ניתנה שלא בפני ואו בפני בא-כוחו;
(6)
נימוקי הערעור;
(7)
הסעד המבוקש.
(
ב) לכל עותק מכתב הערעור, יצורף העתק של ההחלטה שעליה מערערים וכן תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך המערער.

מען הצדדים
(א) מענו של המערער לצורך המצאת כתבי בי-דין יהיה כפי שצוין בכתב הערעור.
(
ב) מענו של המשיב לצורך המצאת כתבי בי-דין יהיה משרד הרשות שנתנה את ההחלטה שעליה מערערים.

מסירת כתב הערעור
משהוגש כתב הערעור יימסר עותק ממנו למשיב.

פסול כתב ערעור
כתב ערעור שלא נתקיימו בו הוראה מהוראות תקנות 2 ו-3 לא יקובל על ידי משרד הרישום של בית המשפט המחוזי אולם משנתקבל כתב הערעור, לא יפסול אותו בית המשפט על יסוד אי- קיום הוראה כאמור, אלא אם כתב הערעור אינו מגלה כל נקודה שבמחלוקת.

שמיעת הערעור
משנמסר למשיב עותק כתב הערעור, יקבע רשם בית המשפט המחוזי מועד לשמיעת הערעור ויודיע על כך לבעלי הדין.

נוכחות המערער
לא התיצב המערער או בא-כוחו במועד שנקבע לשמיעת הערעור, רשאי בית המשפט לבטל את
הערעור או לדחות את שמיעתו, ואם התייצב היועץ המשפטי לממשלה או נציגו – רשאי בית המשפט לדון בערעור, ולתת פסק דין אף שלא בפני המערער.

סדרי שמיעת המערער
על שמיעת הערעור, מתן פסק הדין ויתר הענינים שלא הוסדרו בתקנות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.

ביטול ערעור
עד למתן פסק-הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה בכתב לבית המשפט והמצאת העתק הימנה למשיב, או על ידי הודעה בעל-פה בשעת שמיעת הערעור; משנעשה כן, בטל הערעור, והמערער ישלם למשיב על פי בקשתו את ההוצאות שיקבע בית המשפט.

מסירת הודעות
המצאת הודעות ומסמכים בערעור תיעשה לפי כללי המסירה שבתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.

תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן ברשומות.

לפרטים ושאלות נוספות ניתן גם לפנות למכון הרפואי לבטיחות בדרכים של משרד הבריאות בתל-אביב או בחיפה:

תל-אביב : רח' הארבעה 14

טל: 03-5634702 מענה אנושי בכל יום מלבד יום שלישי (10:00-11:00)
פקס: 03-5632602
קבלת קהל בימי שלישי (12:00-14:00)

חיפה : קריית הממשלה 15א, קומה 20

טל: 04-8633555 מענה אנושי בימים ראשון עד שלישי (08:00-10:00)
פקס: 04-8633554
קבלת קהל בימי חמישי (08:00-10:00)