תנאי שימוש

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של עמותה הרשומה “איל אגודה ישראלית לאפילפסיה”.
האתר מאפשר איסוף תרומות עבור העמותה ומתן שירותים לחברי עמותה באמצעות אתר קארדקום.
כל שימוש באתר העמותה ובאתר קארדקום, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתם לנהוג בכפוף לתקנון:

1. העמותה “איל אגודה ישראלית לאפילפסיה ” מאפשרת באמצעות אתר קארדקום לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
2. בעת מתן תרומה ו/או מתן שירותים באתר קארדקום באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה, והאם נתקבלה או נדחתה.
3. אתר קארדקום מאובטח לפי כל התקנים הנדרשים.
4. חברת הסליקה של אתר קארדקום עומדת בתקן PCI .
5. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל’ 02-5000283 . העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
6. העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואתר קארדקום אינו שומר את פרטי האשראי של המשתמשים.
7. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
8. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה, לרבות אתר קארדקום.
9. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע”פ סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה.
10. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס ע”פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
11. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2015.
12. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
13. העמותה תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
* מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
* מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון
* מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
* מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים פליליים ואזרחיים
14. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.
15. לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו למייל [email protected] ו/או טלפוני 02-5000283 .

סמכות שיפוט- על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, סמכות השיפוט תינתן לבתי המשפט באזור תל אביב
הגבלת פרטיות-העמותה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות לקוחותיה ותמנע כל האפשר ממסירת פרטים אודות לקחותיה לצד שלישי, למעט הנחוצים לתפקודה (כמו אתר קארדקום)

דילוג לתוכן